Informacja wstępna dot. przystąpienia do konkursu „Odnawialne źródła energii” – REDA

Informacja wstępna

w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Poddziałania 10.3.1

„Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje w czwartym kwartale br. uruchomić nabór wniosków dla Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz licznymi pytaniami w tym temacie, Gmina Miasto Reda (w partnerstwie z innymi gminami) chce przystąpić do wskazanego konkursu i pozyskać na ten cel środki dla mieszkańców. Odpowiedzi i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej wskazują, że aby zrealizować projekt z przeznaczeniem na instalacje dla osób fizycznych konieczne będzie złożenie tego wniosku
w partnerstwie ze stowarzyszeniem, które będzie pozyskiwało fundusze dla swoich członków. Tak więc mieszkańcy Gminy Miasto Reda, którzy będą zainteresowani uczestniczeniem w projekcie będą zobowiązani być członkami takiego stowarzyszenia przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat oraz opłacać w nim składki członkowskie jeżeli takie obowiązują. Stowarzyszenie, które będzie składało wniosek w partnerstwie z Gminą Reda i innymi gminami, zostanie wybrane w drodze publicznego naboru partnerów.

Aby móc aplikować o środki unijne konieczne jest przygotowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Aby było to możliwe, znane muszą być na etapie składania wniosku potrzeby mieszkańców oraz konkretne nieruchomości, na których instalacje będą montowane.

W związku z powyższym zakłada się, że osoby chętne zobowiązane będą, po zakwalifikowaniu ich na listę osób biorących udział w projekcie, do zapłaty następujących kwot:

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej;

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji solarnej;

– 3.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła.

Wskazane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej i wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku nie otrzymaniadofinansowania, kwota wpłacona zostanie pomniejszona o koszt dokumentacji indywidualnej i w tej wysokości zwrócona mieszkańcowi na wskazane przez niego konto.W przypadku uzyskania dofinansowania wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet kosztu instalacji.

W ramach projektu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji solarnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, że w projekcie energia słońca nie sumuje się z energią pozyskiwaną z ziemi, możliwy jest montaż na jednej nieruchomości następujących kombinacji instalacji: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, gruntowa pompa ciepła z c.w.u lub instalacja fotowoltaiczna  z gruntową pompą ciepła i c.w.u. Instalacje służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej mogą być instalowane wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby własne,  w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (również rolnicy) wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana ani pokrywać zapotrzebowania gospodarstwa rolnego czy firmy).

Zakłada się, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu brutto.   

Planowany okres rozpoczęcia realizacji zakupów instalacji to maj 2017 r.

Więcej informacji na stronie źródłowej: Informacja wstępna dot. przystąpienia do konkursu „Odnawialne źródła energii” – REDA – Urząd Miasta Redy